Vedtægter for Lokalforeningen

Unge For Ligeværd – UFL Vejle

 

§1. Forenings navn og hjemsted

Foreningens navn er Unge For Ligeværd – UFL Vejle – Lokalforening under landsforeningen Unge For Ligeværd.

Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.

 

§2. Formål

Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlig behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle sine medlemmer, der ønsker at benytte sig af tilbuddene. Aktiviteterne kan være:

 1. At oplyse om unges vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information.

 2. At afvikle kurser for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet og virkelyst.

 3. At arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser som kan give kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.

 4. At skabe et lokalt mødested.

 5. At skabe aktiv fritid.

 6. At styrke det sociale og kulturelle samvær.

 7. At udbrede kendskab til sagen for ligeværdighed.

 

§3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med Unge For Ligeværds formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent Ligeværd.

Medlemmer over 40 år overgår til seniormedlemskab. Senior medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

§4. Bestyrelse

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består på 7 medlemmer, der har funktionsperiode på to år, og som dels er ”brugere”, dels ikke-brugere (vejledere) af foreningen. Det tilstræbes, at der til bestyrelsen vælges op til 3 sådanne vejledere, mens den resterende bestyrelsesmedlemmer vælges blandt brugerne.

Medlemmer over 40 år overgår til seniormedlemsskab. Seniormedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, og er ikke valgbare til bestyrelsen. Seniormedlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter.

 

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger selv sin Formand, Næstformand, Kasserer, og sidder for 2 år af gangen, så er det 2 er det ene år og 3 det andet. Suppleanter er på valg hvert år.

 

 

 

 

 

§5. Generalforsamlingen for Lokalforeningen

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Derfor afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens Beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab.

 4. indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 5. Budget og næste års kontingent.

 6. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen.

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 8. Evt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller et flertal ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Nuværende vedtægter skal til en hver tid være i overensstemmelse med landsforeningen Unge For Ligeværd’s vedtægter. Ved eventuelle uoverensstemmelser er landsforeningens vedtægter gældende.

 

 

§6. Ekstraordinær Generalforsamling

Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt. 

§7. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 

§8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

 

§9. Vedtægtsændring

Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, og ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det.

 

§10. Foreningens opløsning

Beslutning om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På den ekstraordinære generalforsamlingen skal mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsning. I tilfælde af opløsning overføres foreningens midler til Landsforeningen Unge For Ligeværd

 

Sponsor banko med gode gevinster så vi kan komme ud og opleve noget.

 

 Pladerne koster 10kr stk.

 

Udover banko vil der også være amerikansk lotteri

 

Der ville være mulighed for at købe kaffe/the og kage. Sodavand.

 

Tag endelig jeres nærmeste med

5 marts 13-15 i frivilligcenter & selvhjælp Vejle - Foreningernes Hus Dæmningen 58,1 sal 7100 Vejle

her er der links til samarbejdspartnere skoler m.m

 

Klubber m.m

 

Landsforeningen

Ufl-Lillebælt

Ufl-Odense

Ufl-Grenaa

Ufl-Rosenholm

Ufl-Storkøbenhavn

Ufl-Sønderborg

Ufl-Vestjylland

Ufl-8800

Ufl-Svendborg


 

 

                        

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Unge For Ligeværd Vejle

 

 

Generalforsamling i unge for ligeværd i Vejle 2020.

 

 

 

Onsdag d. 4 marts kl. 18.00 i foreningernes hus.

 

Med pizza og sodavand eller kaffe.

 

 

 

Ved opstilling til bestyrelsen kræves der er betalt kontingent.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Regnskabet fremlægges.

 

4. Behandling og godkendelse af budget – her fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkommende forslag. (skal senest være i bestyrelsens hænder onsdag d. 19 februar)

 

6. Godkendelse af vedtægterne.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

 • På valg: Daniel, Betina, Charlotte og Thomas.

 • Ønsker at opstille: Daniel, Betina, Charlotte, Thomas, Dennis og Anne og Henrik.

 

8. Eventuelt.

 


 

 

 

FORMAND/

HJEMMESIDE ANSVARLIG

Daniel Johansen Dagø

TLF. nr. - 60168528

E-MAIL. -Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PÅ VALG  2022

 

 

NÆSTFORMAND.

Betina Bundgaard Jensen 

TLF. nr. 25730582 

E-MAIL. - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PÅ VALG 2022

 

 

 

BESTYRELSESMEDLEM.

Lasse Madsen

PÅ VALG 2021

 

 

BLADANSVARLIG / BESTYRELSESMEDLEM.  

Claus Sørensen

 PÅ VALG 2021

 

 

BLADANSVARLIG / BESTYRELSESMEDLEM.  

Ditte Lerager

 PÅ VALG 2021

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Ledende vejleder i UFL Vejle

Ida Gothold Madsen

Tlf: 52199842

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

VEJLEDER.

Anders H. Andersen

 

 

VEJLEDER.

Henrik Olesen